PRAVIDLA SOUTĚŽE

Status a pravidla soutěže Palírny U Zeleného stromu ze dne 23. 2. 2022

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže (Dále jen „soutěž“).

Cílem soutěže je napsat komentář, v němž účastník (Dále jen Soutěžící) uvede v jakých sudech zraje pětiletý rum Heffron 5YO u příspěvku ze dne 23. 2. 2022 uvedeného na facebookové stránce Palírny U Zeleného stromu (dále jen „soutěžní příspěvek“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být Pořadatelem pozměněn formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže v České republice je Palírna U Zeleného stromu a.s., se sídlem Ústí nad Labem 400 07, Drážďanská 14/84, IČ: 27336760 (Dále jen „pořadatel“). Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o, se sídlem Zubatého 11, Praha 5 150 00, IČ: 02498120 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220270 (dále jako „organizátor“).

Harmonogram soutěže:

Soutěž probíhá v době od 23. 2. 2022 do 2. 3. 2022 (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

1 Registrace Do soutěže se zaregistruje uživatel sociální sítě Facebook, který pod soutěžní příspěvek zveřejněný na facebookové stránce Palírna U Zeleného stromu uvede do komentáře odpověď, Jak jste si užili léto, např. s naší Hanáckou vodkou.

2 Vyhodnocení soutěže 3 výherce vylosuje porota v 3. 3. 2022 z komentářů pod soutěžním příspěvkem. Každý uživatel smí vložit pouze jeden komentář.

V případě více odpovědí od jednoho uživatele je započítána pouze odpověď první. Vítěz bude vyhlášen dne 3. 3. 2022 ve večerních hodinách na facebookové stránce Palírna U Zeleného stromu. (obrázek v rámci postu je ilustrační)

3 Soutěžící Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která nahraje svůj komentář do soutěže pod soutěžní příspěvek. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže komentář nebo soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel, nezletilosti Soutěžícího nebo spáchání podvodného jednání ze strany Soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch Soutěžícího. Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžní otázkou a budou vyzváni, aby organizátorovi zaslal nejpozději do 7 dnů prostřednictvím soukromé zprávy své občanské jméno a adresu.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli soutěže, organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže.

4 Ceny v soutěži Tři výherci získají láhev Heffron 10YO z Palírny U Zeleného stromu.

5 Všeobecná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži Soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých Pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, Organizátora, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které Soutěžící poskytnou v soutěžním komentáři Příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku. Pro případ, že se Soutěžící stane Výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry.

b) Doba zpracovávání: do konce kalendářního roku, v němž soutěž proběhla.

c) Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher
a marketingová propagace Pořadatele.

d) Právní titul: souhlas Soutěžícího.

e) Zpracovatel osobních údajů: Pořadatel, příp. 3 osoby, které Pořadatel zpracováním na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověří, v tomto případě Organizátor.

f) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro realizaci soutěže, tj. výběr a kontaktování Výherců.

g) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí Soutěžícím následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla Pořadatele či prostřednictvím e-mailového formuláře na stránce https://palirnauzelenehostromu.cz/kontakty/

Soutěžící může u Pořadatele uplatnit:

· právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Pořadatel zpracovává;

· právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

· právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

· právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

· právo na přenositelnost osobních údajů;

· právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu Výherce, nemá vliv na výhru v soutěži;

· právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o., se sídlem: Zubatého 470/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02498120 jakožto zpracovatele. Pořadatel má právo jakoukoli svou pravomoc a povinnost přenést na třetí osobu (dodavatelskou společnost) a to i bez souhlasu účastníků soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní

cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook.

Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.