PRAVIDLA SOUTĚŽE O lahev Staré žitné myslivecké

PRAVIDLA SOUTĚŽE O lahev Staré žitné myslivecké

Status pravidel soutěže ze dne 1. 5. 2024

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže vyhlášené s příspěvkem na Facebookové stránce Palírna U Zeleného stromu ze dne 1.5. 2024 (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pořadatelem pozměněn formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže v České republice je Palírna u Zeleného stromu a.s., se sídlem Drážďanská 14/84, IČ: 27336760. Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o, se sídlem Zubatého 11, Praha 5, 150 00, IČ: 02498120 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220270 (dále jako „organizátor“).

Harmonogram soutěže:

Soutěž probíhá v době od 15.5.2024 do 15.6. 2024 23:59 (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

1 Registrace: Do soutěže se zaregistruje uživatel FB, na základě vyplněného formuláře, který souhlasí s podmínkami soutěže. Vyplněním emailové adresy se soutěžící automaticky zúčastní slosování o lahev Staré žitné myslivecké.

2 Vyhodnocení soutěže: Po ukončení soutěže (vždy na konci předchozího měsíce) bude vylosován 1 výherce, který bude kontaktován do 5 dní od vylosování.

3 Soutěžící: Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která vyplní daný formulář dle pravidel uvedených výše. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Každý soutěžící může publikovat pouze jeden příspěvek. Soutěžící svou účastí v soutěži prohlašuje, že je autorem veškerého obsahu v příspěvku a jeho uveřejněním neporušuje žádná autorská či jiná duševní práva.

4 Ceny v soutěži: Výherci získávají dárkové balení s jednou lahví Staré žitné myslivecké. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny ceny v soutěži. Výhra bude zaslána Českou poštou na výhercem uvedenou adresu.

Fotografie v postu je ilustrační. 

5 Všeobecná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o., se sídlem: Zubatého 470/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02498120 jakožto zpracovatele. Pořadatel má právo jakoukoli svou pravomoc a povinnost přenést na třetí osobu (dodavatelskou společnost) a to i bez souhlasu účastníků soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

V Praze dne: 1.5. 2024, pořadatel soutěže