3 pilíře kontroly

1. VSTUPNÍ KONTROLA SUROVIN A OBALOVÉHO MATERIÁLU – probíhá jak interními rozbory tak pomocí atestu o jakosti od našich dodavatelů, že suroviny odpovídají stanoveným jakostním parametrům uvedených v legislativě nebo specifikaci schválené odběratelem

2. ZKOUŠKY PRO ŘÍZENÍ VÝROBY (MEZIOPERAČNÍ KONTROLA) – provádí se kontrola kvalitativních parametrů rozpracovaného výrobku, prováděná předepsanými postupy v rozsahu stanoveném interními směrnicemi pro jednotlivé výrobky a porovnání se specifikovanými hodnotami.

3. VÝSTUPNÍ KONTROLA– kontrola kvalitativních parametrů výrobků, prováděná předepsanými postupy v rozsahu stanoveném interními směrnicemi a porovnání s příslušnými jakostními normami, legislativními požadavky nebo požadavky zákazníků specifikovanmi v kupních smlouvách.


K zajištění zdravotní nezávadnosti potravin máme stanoveny ve výrobním procesu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, provádíme jejich kontrolu a vedeme o tom evidenci.